Israel Dance Annual, Dance Annual 1987, Israel Dance Annual 1987/88 Pages: 10-13

Abstract

המאמר עוסק בקומפוזיציה ומתמקד בפתיחה מחולית ובהכנת עין הצופה אל החומר הנירקד, את הדמות המרכזית או את החומרים התנועתיים המרכזיים שבהם עומד המחול לעסוק.
Read the Article